You are currently viewing Koliko je solarnih panela potrebno da zameni termo elektrane u Srbiji
Solar vs Fosil

Koliko je solarnih panela potrebno da zameni termo elektrane u Srbiji

You can read this article in English. >>>

uvod

Ovo pitanje postvatio sam dvema aktuelnim platformam za veštačku inteligenciju

Najpre Google Bard 

“Prema studiji Sekretarijata Energetske zajednice, Srbiji bi bilo potrebno oko 100 miliona solarnih panela da zameni sve svoje termoelektrane na ugalj. Studija je otkrila da solarni paneli mogu da proizvedu dovoljno električne energije da zadovolje trenutnu potražnju za električnom energijom u Srbiji i da je cena solarne energije sada konkurentna ceni energije na ugalj.td,..”

Bard dalje obrazlaže opšte pojmove nevažno za naše pitanje.

Pitao sami chat GPT evo šta on misli

“Nažalost, nemam pristup najnovijim podacima nakon septembra 2021, pa ne mogu dati tačan odgovor na vaše pitanje za aktuelno stanje u Srbiji 2023. godine. Potrebno je imati pristup najnovijim statistikama i podacima o potrošnji energije, proizvodnji električne energije, korišćenju solarnih panela i drugim relevantnim informacijama kako bi se izračunalo koliko solarnih panela bi bilo potrebno da zameni termoelektrane.”

I pošto nisam zadovoljan ponuđenim odgovorima, krenuo sam u dalju analizu…

Termoelektrane Srbije i njihov kapacitet

Za analizu ćemo koristit godišnjak EPS a za 2022 godinu. Ukupna snaga svih šest termoelektrana u Srbiji iznosi 4079 MW i ako se tu doaju 3 elektane toplane u Vojvodini to ukupno iznosi 4376 MW.

Ukupna proizvodnja termoelektrana i toplana iznosila je u 2022 godini 22152 Gwh ( Giga Wat časova)

Na sledećoj tabeli i deijagramu to se jasno vidi .

no Elektrana Snaga [MW] Proizvodnja [Gwh] Koeficijent
1 Nikola Tesla 1 1622 7824 4.82
2 Nikola Tesla 2 1220 6584 5.40
3 Kolubara 216 309 1.43
4Morava 108 560 5.19
5Kostolac A 281 1784 6.35
6Kostolac B 632 4338 6.86
7TO Novi Sad 208 686 3.30
8TO Zrenjanin 75 67 0.89
9TO Sr. Mitrovica 14 0

Kako bi napravili neku komparaciju efikasnosti termo elektrana uvešćemo koeficijent efikasnosti koji je jednak godišnjoj proizvodnji podeljeno sa instalisanom snagom elektrane.

Kao što se iz tabele može primetiti najefikasnija termo elektrana je Kostolac2 sa koeficijentom efikasnosti od 6..86 a u najgorem stanju je Kolubara sa koeficijentom 1.43.

0 %
Ukupna instalisana snaga EPS a koju čine Termoelektrane i toplane
0 %
Ukupno učešče termo kapaciteta u proizvodnji električne energije u Srbiji

Proračun ukupnog potrebnog broja solarnih panela aplikacijom SPAC

Sada ćemo uz pomoć aplikacije SPAC pokušati da izračunama koliko je solarnih panela zaista potrebno da bi proizveli ovoliku energiju.

Pretpostavka je da je solarni panel ( PV modul) je idealno postavljen prema jugu pod
idealnim uglom od 39 stepeni za Beograd i okolinu koji preporučuju neki teoretičari. Testiraćemo solarne panele različitih snaga. Unos parametara u aplikacju SPAC za Evropu 

Unos parametara …. šta su parametri …..

Grad : Beograd – Srbija

Nagib : 39 stepeni

Orijentacija 0 stepeni – okrenut tačno ka jugu

Opcija postavljanja: ; na zemlji ( Ground) mreža m = 1 n = 1 ( ukupno 1 panel)

Analiziraćemo dva tipa panela

Canadian Solar CS3N-405 snaga 395 W, trenutna cena 290 $ 

 ZNShine ZXM7  snage 540 W.

Da bi sa ovim solarnim panelom nadomestili svu proizvodnju termoelektrana u Srbiji
podelićemo ukupnu proizvodnju svih termoelektrana Srbije sa proizvodnjom 1 panela izračunatom aplikacijom SPAC i dobićemo teoretske rezultate prikazane u sledećoj tabeli

mesec Canadian Solar CS3M (395W) ZN Shine ZXM7 (540W)
Januar 11.87 16.18
Februar 18.37 25.04
Mart 29.84 40.68
April 36.73 50.07
Maj 41.03 55.94
Jun 44.57 60.76
Jul 49.18 67.05
Avgust 49.28 67.19
Septembar 37.44 51.05
Oktobar 28.76 39.21
Novembar 15,48 21.11
Decembar 9.36 12.77
UKUPNO 59,562,797 43,687,999
Investicija 1.72 milijarda $
0
Potreban broj solarnih panela snege 395 W
0
Potreban broj solarnih panela snage 540 W

Ukupna investicija za prvi tip panela iznosi oko 1.7 milijardi dolara 

Kolika je to površina ?

Razmak između solarnih panela prema proračuni aplikacije SPAC treba da bude minimalno 4.57 m  ( kako bi se izbegao efekat senke). To dalje implicira da bi za mrežu 10×10 = 100 panela površina placa iznosila 524 m2. Kada se to primeni na 59,652,767 panela dobina se površina od 312,2 km2. Na slici ispod prikazana je ta površina preko površinskih kopova opštine Lazаrevac i okolnih mesta. Aktivni i aktuelni površinski kopopvi obojeni su crvenom bojom.
Površina popločana solarnim panelima koja bi zamenila termo elektrane

Proizvodnji i stabilnost energetskog sistema

Naravno ovo su samo teoretski rezultati dobijeni prostom matematičkom računicom. Glavni problem je neravnomernost proizvodnje i potrošnje = stabilnost sistema. Kao što može logično predpostaviti a i vidi  se iz tabele 2 proizvodnja u zimskim mesecima je mala i nedovoljna da pokrije potrošnju, dok je u letnjim mesecima  naročito oko podneva prevelika tako da ne  znamo šta bi sa proizvedemom strujom. O problemu sa prekomernom proizvodnjom struje možete pročitati ovde.

Invertori - dodatni troškovi

Sledeće dodatne investicije su invertori i baterije. U solarne panele, invertore i ostalu prateću infrastrukturu solarne elektrane ulaže investitor. Invertori su sledeća bitna stavka i njihov izbor zavisi od dimenzija solarne elektrane.

Grubom aproksimacijom broj invertora možemo izračunati na sledeći način.

 ( U sledećoj tabeli dati su primeri 3 vrste invertora poređanih po snazi.)

Invertori Huawei SUN2000-10KTL-M0 Solar Edge SE33.3K Growatt MID 50KTL3-X2
snaga invertora [W] 14800 50000 75000
Cena $ 1690 2497 2962
Broj invertora 1594022 471830 314554
ukupna cena [$] 2,693,896,491 1,178,160,487 931,707,746

Iz tabele se može videti da cena invertora varira. Najisplatljiviji su naravno veliki industrijski invertori, ali ne moraju sve solarne elektrane imati veliki kapacitet ( veliki broj panela). Tako da možemo računati sa
prosečnom cenom investicija u invertore 1 601 000 000 $.

Kada se saberu ukupne investicije u panele i invertore dobija se suma od 3 328 000 000 $,

Toliko bi koštalo  suspstitucija svih termoelektrana u Srbiji samo solarnim panelima i
invertorima. Ostali troškovi ( zemljište, kablovi, ormari, radovi) nisu uzeti u obzir.

 

Baterije i skladištenje

Sasvim je sigurno  da će u budućnosti svako domaćinstvo morati da investira u baterije za sosptveno napajanje (potrebe) – kada solarni paneli ne rade. Velika je verovatnoća da će skupe litijum jonske baterije biti u kućnoj varijanti zamenje natrijum jonskim baterijama koje su teže i većih gabarita ali to ne igra važnu ulogu u kućnim instalacija,a. Rok trajanja baterija je 6000 ciklusa ( standard)
odnosno oko 12 godina.

I za kraj

Ovo je bila prosta matematika. Aplikacija SPAC se pokazala korisna i jednostavna za ovu kalkulaciju. Ovo nije studija, već samo demonstracija mogućnosti aplikacije.

Još uvek nisu rešeni problemi sa stabilnošču proizvodnje odnosno sa neravnomernom proizvodnjom i potrošnjom. To je po mom mišljenju za  sada najveći izazov za naše (i svetske) inžinjere. U svakom
slučaju termo elektrana i toplana se nećemo otarasiti tako lako  bar ne u zimskim mesecima, jer je proizvodnja solarne energije 3.6 puta veća u Julu nego u Decembru.

Miroslav Mitić

Mechanical engineer and programmer for 25 years. Solar energy expert

Leave a Reply